030 - 760 10 16

Zorgeloos uw auto verkopen!
OSW Onderdeel van OSW

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

OSW B.V.

OSW B.V. staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 76631060.

Bieder

Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, (erkend autobedrijf / RDW) die een bieding hebben uitgebracht.

Koper

Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, (erkend autobedrijf / RDW) die een bieding hebben uitgebracht welke is geaccepteerd door een verkoper.

Verkoper

De consument of gemachtigde vertegenwoordiger van een rechtspersoon die een occasion heeft aangeboden via OSW B.V. en welke een bod heeft geaccepteerd.

Occasion

Een voertuig, zijnde een personen- of bedrijfsauto, caravan, motor, camper of vaartuig die ter verkoop wordt aangeboden.

Transactie

Een wederzijdse verbintenis waarbij Koper zich verplicht om de occasion van Verkoper over te nemen en te betalen. De Verkoper verplicht zich met het aangaan van de verbintenis om de occasion te leveren aan koper.

Taxatie

Het (in)schatten ( door experts ) van de waarde van een occasion.

Verkoopsite(s)

De verkoopsites die door OSW B.V. geëxploiteerd worden. Deze betreffen o.a. de navolgende websites:

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle taxaties, transacties, bemiddelingen, overeenkomsten en overige verbintenissen welke direct of indirect verband houden met de dienstverlening van OSW B.V..
 2. Een aanbieder ten aanzien van wie deze algemene voorwaarden eerder van toepassing zijn geweest, wordt geacht ook akkoord te gaan of te zijn gegaan met het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden op latere taxaties, transacties, bemiddelingen, overeenkomsten.
 3. Individuele afwijkende afspraken, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk door partijen zijn overeengekomen.

Artikel 3. Dienstverlening OSW B.V.

 1. De dienstverlening van OSW B.V. ziet alleen en uitsluitend toe op het bemiddelen bij een transactie tussen koper en verkoper.
 2. OSW B.V. stelt aan verkopers een online platform ter beschikking om occasions te verkopen aan deelnemers van een besloten netwerk van bedrijven en draagt zorg voor het onderhoud van genoemde platformen.
 3. De Verkoopsite(s) van OSW B.V. biedt/bieden een platform voor Aanbieders en Verkopers om occasions te verkopen.

Artikel 4. Account

 1. Iedere gebruiker van de Verkoopsites van OSW B.V. ontvangt e-mails met links om gegevens in te zien, denk hierbij aan een taxatieverzoek te activeren of om een bieding in te zien dan wel een autoverkoop te bevestigen. Deze zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden overgedragen worden. Als de gebruiker vreest dat een ander de inhoud van zij e-mails kent, dient dit direct aan OSW B.V. kenbaar te worden gemaakt. OSW B.V. blokkeert in voorkomend geval de verdere toegang van het account, om misbruik in naam van de gebruiker te voorkomen. De gebruiker zal hierna nieuwe e-mails van OSW B.V. ontvangen. De gebruiker blijft t.a.t. zelf aansprakelijk in geval van misbruik van deze gegevens.
 2. Indien dit artikel niet correct nageleefd worden, kan OSW B.V. per direct en zonder nadere waarschuwing een account afsluiten.

Artikel 5. Platform

 1. Nadat een Occasion is aangemeld op een van de Verkoopsites, kent OSW B.V. de Auto een kavelnummer toe. Vanaf dat moment zal de Occasion worden getoond aan bedrijven welke bij OSW B.V. zijn aangesloten. In het platform zijn uitsluitend de occasiongegevens (met uitsluiting van persoonsgegevens) zichtbaar op een afgeschermd gedeelte van de Verkoopsite(s) waarop uitsluitend door OSW B.V. goedgekeurde en officiële autobedrijven de Kavels kunnen bekijken en online een bieding kunnen uitbrengen.

Artikel 6. Levering en overdracht

 1. De Transactie komt tot stand indien de verkoper een bod van een koper heeft aanvaard. De bieder wordt op dat moment koper.
 2. De Verkoper is verplicht om binnen 48 uur na de totstandkoming van de transactie, middels een e-mailbericht, of op telefonische wijze, contact op te nemen met koper om een afspraak voor de overdracht te maken.
 3. Koper is verplicht de occasion over te nemen en de via de verkoopsite overeengekomen koopsom aan verkoper te betalen, tenzij de occasion niet aan de omschrijving voldoet zoals is ingevuld door de verkoper op het taxatieformulier.
 4. Binnen 21 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst dient de overdracht gerealiseerd te zijn. (Indien niet het geval is dient OSW B.V. hiervan telefonisch op de hoogte gebracht te worden).
 5. Aflevering vindt, tenzij anders wordt afgesproken, plaats door het bezorgen van de Occasion door de verkoper bij de koper. Indien afhaling nadrukkelijk is overeengekomen, dan dient de afhaling plaats te vinden op het door de verkoper aangegeven adres. De aflevering moet plaats vinden binnen 21 dagen na het sluiten van een overeenkomst.
 6. Alvorens tot betaling over te gaan, heeft de koper het recht om te onderzoeken of de occasion voldoet aan de omschrijving van verkoper en samen met de verkoper een proefrit te maken. Eventuele schade die ontstaat tijdens de proefrit zijn voor risico van de verkoper, tenzij deze is veroorzaakt door verkeersovertredingen of onachtzaamheid van koper.
 7. Indien Koper constateert dat er sprake is van tegenstrijdigheid tussen de Occasion en de omschrijving daarvan van de Verkoper, heeft Koper recht op een redelijke vermindering van de prijs of de Transactie ongedaan te maken c.q. te ontbinden.
 8. Alvorens Koper tot betaling over gaat, is Verkoper verplicht aan te tonen dat het chassisnummer en identiteitsplaatje van de Occasion overeenstemmen met de gegevens op het kentekenbewijs. Daarnaast heeft Koper het recht om het kentekenbewijs te controleren en te onderzoeken of de gegevens overeenstemmen met de tenaamstelling.
 9. De koopsom dient door de Koper aan de Verkoper betaald te worden bij levering en gelijktijdige overdracht van de Occasion, het regelen van de tenaamstelling en het afgeven van overige bij de Occasion behorende documenten.
 10. Partijen zijn verplicht elkaar een kwitantie van ontvangst te geven.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

 1. Alle door OSW B.V. verstrekte stukken (zoals werkwijzen, adviezen, rapporten, overeenkomsten, ontwerpen, software, systeemontwerpen etc.) zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door wederpartij en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van OSW B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.
 2. Bij overtreding van een van in dit artikel genoemde verbodsbepalingen verbeurt de wederpartij ten behoeve van OSW B.V. een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,- alsmede een boete van € 500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van OSW B.V. op vergoeding van de volledige door haar geleden schade.

Artikel 8. Overmacht

 1. OSW B.V. verschaft Kopers en Verkopers toegang tot de door haar geëxploiteerde websites en gebruik van haar diensten. Hoewel OSW B.V. zich zal inzetten voor een onbelemmerde toegang tot het systeem, kan zij geen onbelemmerde toegang garanderen. Eventuele schade die hieruit voortkomt voor koper danwel verkoper is niet te verhalen op OSW B.V..

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. OSW B.V. accepteert geen enkele aansprakelijkheid anders dan bepaald in deze algemene voorwaarden.
 2. OSW B.V. is, behoudens gevallen van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor de door haar verleende diensten, waaronder maar niet beperkt tot de inhoud en/of juistheid van de door OSW B.V., koper of verkoper verstrekte informatie op de Verkoopsite(s) of anderszins verstrekte informatie. De inhoud van de door OSW B.V. uitgevoerde opdracht heeft slechts een informatief karakter. OSW B.V. verstrekt ter zake geen enkele garantie.
 3. OSW B.V. is, behoudens gevallen van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die ontstaat door of het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie zijdens de Wederpartij.
 4. OSW B.V. heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de Wederpartij ongedaan te maken, waarbij de Wederpartij haar alle mogelijke medewerking dient te verlenen.
 5. De Wederpartij vrijwaart OSW B.V. tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met een transactie samenhangen.

Artikel 11. Privacy

 1. De aanbieder is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke bieders overeenkomstig hun oordeel nodig hebben voor het correct uitvoeren van de verleende taxatie, tijdig in de gewenste vorm middels de formulieren op de verkoopwebsite ter beschikking van OSW B.V. en de Bieders te stellen.
 2. OSW B.V. mag het door de aanbieder opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen totdat haar schriftelijk een nieuw adres is medegedeeld. Indien het door OSW B.V. verstrekte advies de Wederpartij niet bereikt doordat het opgegeven (email)adres niet juist blijkt te zijn, blijft de overeenkomst, waaronder het overeengekomen bedrag, geldig.
 3. De aanbieder staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en bescheiden waarop OSW B.V. de uitvoering van de overeenkomst heeft gebaseerd. OSW B.V. aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
 4. De Verkoopsites zijn een onderdeel van OSW B.V.. OSW B.V. is de wettelijk verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor OSW B.V. van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt OSW B.V. zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 5. De gegevens van de Aanbieder c.q Verkoper zijn tijdens de taxatie en daarna uitsluitend in te zien door OSW B.V. en zullen niet openbaar worden gemaakt tijdens het taxatieverzoek.
 6. De gegevens van de Bieder c.q. Koper zijn tijdens de taxatie en daarna uitsluitend in te zien door OSW B.V. en zullen niet openbaar worden gemaakt tijdens het taxatieverzoek.
 7. Uitsluitend indien de Aanbieder akkoord gaat met de bieding en er een koopovereenkomst is gesloten dan zullen de gegevens van de koper middels een email bericht aan de verkoper bekend gemaakt worden, ook zullen dan de gegevens van de verkopers middels een e-mail bericht aan de koper bekend gemaakt worden. Het is deze partijen niet toegestaan deze gegevens aan derden ter beschikking te stellen.
 8. De Wederpartij erkent dat OSW B.V. gerechtigd is de aan haar verstrekte gegevens ten behoeve van haar eigen activiteiten te gebruiken.
 9. In het kader van de dienstverlening worden persoonsgegevens vastgelegd. OSW B.V. gebruikt gegevens van aanbieders, bieders, kopers en verkopers voor de uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast kunnen de gegevens worden verwerkt om te informeren over het (opnieuw) aanbieden van diensten van OSW B.V., andere websites van OSW B.V. en voor het doen van aanbiedingen van zorgvuldig geselecteerde partners. Hierbij tracht OSW B.V. rekening te houden met de voorkeuren van de betrokkene om wiens persoonsgegevens het gaat. Indien de betrokkene geen prijs stelt op informatie, dient hij dit schriftelijk mee te delen en onder vermelding van 'blokkering' een notificatie sturen naar: OSW B.V., Nijemonde 4, 3434 AZ te Nieuwegein.
 10. Indien de Aanbieder geen nieuwe taxatie wil ontvangen dan kan hij zich afmelden op de aangegeven plek op de website.
 11. Alle informatie over de gebruikers van de Verkoopsite(s), die zij aan OSW B.V. ter beschikking stellen, worden vertrouwelijk behandeld.
 12. OSW B.V. behoudt het recht om informatie aan openbare instanties te verschaffen, gebaseerd op een wettelijke of een door een rechterlijke instantie opgelegde verplichting.
 13. Enige tijd na het aanmelden van de Occasion op de Verkoopsite zal de Aanbieder een email ontvangen welke bevestigd moet worden om te zorgen dat de auto ter taxatie aangeboden wordt. Enige ogenblikken daarna zal er een samenvatting van de ontvangen gegevens per e-mail verzonden worden naar de Aanbieder. Met behulp van deze e-mail kan de Aanbieder controleren of alle gegevens goed zijn ontvangen bij de Verkoopsite. Indien hier onjuistheden in vermeld staan of als er aanvullingen gedaan dienen te worden dan kan er telefonisch contact opgenomen worden met de klantenservice van OSW B.V..
 14. OSW B.V. maakt gebruik van cookies, teneinde de onderstaande gegevens over een bezoek van haar Verkoopsite(s) te kunnen gebruiken. OSW B.V.gebruikt deze gegevens om de identiteit van de betrokkene te kunnen vaststellen en om een volgend bezoek aan haar Verkoopsite(s) te vergemakkelijken. Voorts gebruikt OSW B.V. cookies om de doeltreffendheid van haar Verkoopsite(s) en de reclameactiviteiten op de website te onderzoeken. Indien de Verkoopsite(s) wordt/worden bezocht, worden de onderstaande gegevens vastgelegd in een cookie. Indien dit door de betrokkene niet wordt gewenst, kan het gebruik van cookies verhinderd worden door de browserinstellingen aan te passen. Het weigeren van (het gebruik van) cookies kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van de Verkoopsite(s) van OSW B.V. wordt verminderd, dan wel dat de Verkoopsite(s) van OSW B.V. geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt. De volgende gegevens worden opgeslagen in een cookie: 1) uw IP-adres indien noodzakelijk; 2) sessienummer en 3) een klantnummer indien noodzakelijk.

Artikel 12. Geschillen

 1. Op de algemene voorwaarden en de via de Verkoopsite(s) gesloten overeenkomst, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen, voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden of een via de Verkoopsite(s) gesloten overeenkomst of daarmee in rechtstreeks of zijdelings verband staande, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar OSW B.V. ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gevestigd is.

Artikel 13. Druk- en typefouten

 1. Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld onder voorbehoud van druk- en typefouten en OSW B.V. aanvaardt hiervoor geen verantwoordelijkheid.

Artikel 14. Ervaringen/beoordelingen plaatsen

 1. Spam en valse content. De content moet weerspiegelen hoe u het bedrijf heeft ervaren en mag niet uitsluitend worden gepost om de beoordeling van een bedrijf te beïnvloeden. Post geen valse content, post dezelfde content niet meerdere keren en post geen content voor hetzelfde bedrijf vanuit meerdere accounts.
 2. Niet-relevante content. Post alleen content op basis van uw ervaringen of vragen over ervaringen bij een bepaald bedrijf. De bedrijfspagina is niet bedoeld als forum voor algemeen politiek of sociaal commentaar of voor persoonlijke tirades. Content die niet aan deze norm voldoet, wordt verwijderd.
 3. Content waarvoor beperkingen gelden. Wat de content niet mag bevatten:
  • Links naar een bestemmingspagina waarop aan beperking onderhevige goederen of services te koop worden aangeboden.
  • E-mailadressen en/of telefoonnummers.
  • Promotie-aanbiedingen voor aan beperkingen onderhevige goederen of services. U mag bijvoorbeeld geen content uploaden met aanbiedingen, kortingsbonnen of andere promoties voor het aan beperkingen onderhevige goederen of services.
  • Aanstootgevende content. We verwijderen content met obscene, lasterlijke of aanstootgevende taal of gebaren.
  • Intimidatie en pesten. We staan niet toe dat mensen onze bedrijfspagina's gebruiken om andere lastig te vallen, te pesten of aan te vallen.
  • Nabootsing van identiteit. Wij staan niet toe dat mensen bedrijfspagina's gebruiken om anderen te misleiden. Dit geldt voor zowel misleidende content als voor een onjuiste vorstelling van zaken.

Schrijf uw content niet toe aan andere personen, organisaties of bedrijven wanneer u niet bevoegd bent deze te vertegenwoordigen.
OSW B.V. behoudt zich het recht voor om content te verwijderen, accounts op te schorten of andere juridische stappen te ondernemen tegen bijdragers die valselijk beweren dat zij OSW B.V. vertegenwoordigen of bij OSW B.V. in dienst zijn.


Deze algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op en geldig vanaf: 10 oktober 2021
Copyright © 2023 - Alle rechten voorbehouden - Algemene voorwaarden - Privacy - Sitemap
Volg ons